Ondernemersfonds

Belangrijke dragers van het Ondernemersfonds Westerveld zijn de in de gemeente actieve ondernemersverenigingen. Daar kunt u met collega-ondernemers gezamenlijke plannen ontwikkelen die voor financiering in aanmerking komen. Iedere vereniging beschikt over een lokaal budget dat is gerelateerd aan de vastgoedwaarde in het gebied. Het staat de verenigingen vrij om dit budget naar eigen inzicht te besteden. U kunt op deze pagina de contactgegevens van de zes actieve ondernemersverenigingen vinden, inclusief een overzicht van de budgetten en werkgebieden.

De verenigingen beslissen binnen – de al bestaande – Ondernemerskoepel gezamenlijk over plannen met een gemeentebreed karakter. De Koepel beschikt over een gemeentebreed budget ter financiering van deze plannen. Alle verenigingen kunnen plannen in het Koepelverband aandragen. De Koepel oriënteert zich nog op mogelijkheden om grotere groepen ondernemers bij de gemeentebrede planvorming te betrekken.

Het fondsgeld wordt beheerd door een onafhankelijk stichtingsbestuur bestaande uit lokale ondernemers. Het fondsbestuur financiert de plannen die door de verenigingen en Koepel worden aangedragen. Ondernemers kunnen de hulp van het fonds inroepen bij het maken van plannen. Bovendien draagt het fondsbestuur zorg voor een transparante verantwoording richting gemeente en andere partijen.